Ingyen tanulás csak Neked!

Ha szükséged van valamire, ami segítene Neked a tanulásban, akkor kattints az oldalamra és letölthetsz bármilyen segédanyagot, ingyen!

Madách Imre

(1823-1864)


Irodalmunk a XIX. század II. felében:

1850-től számítjuk, a szabadságharc bukásától, cél: a függetlenség kivívása volt, ami nem sikerült. Kiegyezés volt 1849 és 1867 között, amikor kettősség volt a jellemző: csalódás és bizakodás.

Megélénkül az irodalmi élet 59 és 61 között. Bíznak az emberek az új reformkorban, céljuk a nemzeti függetlenség volt.

Nem valósultak meg ezek a célok, hanem kiegyezés történt, így nem lesz független a magyar állam, és meggyorsul a polgárosodás, kapitalizmus. (Vasúthálózat épül, fejlődik a mezőgazdaság feldolgozóipara.)

Erkölcsi hanyatlás lesz: megjelenik a dzsentri réteg: elszegényedett nemesség, akik nem akarnak pénzt keresni, nem akarnak polgárosodni, csak a látszatnak élnek.

Irodalmi törekvések:

Elemezik és bírálják a dzsentriket. (Arany: Délibábok Hőse: főhőse: Hűbele Balázs, jövőt megszépítő álmodozásról számol be)

Vezető műfaj a novella, új témák jelentek meg: nagyvárosi ember élete, iparosodás, szociális problémák.

Népnemzeti irány: Gyulai Pál: tartózkodik a társadalomkritikától, népies költészetre törekszik, a népnyelv az alapja a költészetnek. (Egy régi udvarház utolsó lakója)

 

1.) Életpályája

Alsósztregován született (ma már nem Magyarországon van), gazdag középnemesi családban. Itt van eltemetve. Dolgozószobája: oroszlánbarlang, itt írta a legtöbb művét.

Pesten, egyetemen tanult, jogot tanult, ügyvéd lett. (romlott az egészségi állapota, a végén már csak vizsgázni járt be)

A reformkor gondolatait ismerte meg Pesten, a romantikus ízlést, népszeretetet. Ismerte a világirodalom nagyjait: Shakespeare, Victor Hugo.

Beszélt latinul, németül, franciául.

Balassagyarmaton jogi gyakornok volt, választási is biztos volt 1848-ban. A szabadságharcban a betegsége miatt nem vehetett részt.

Csesztvén családi birtokon élt a feleségével.

Majthéni Anna volt az édesanyja, aki az apa halála után egyedül nevelte öt gyermekét és rámaradt a hatezer holdas birtok is.

Fráter Erzsébet a felesége lett, akit 1844-ben ismert meg. Mindenki ellenezte a kapcsolatukat, 9 év múlva el is váltak.

Madách Mária a nővére volt, akit megölték a parasztok a fiával és férjével együtt.

Ráköczy János Kossuth titkára volt és Madách a saját birtokán rejtegette. Feljelentették, így 52-ben letartóztatták, elvették a birtokait és a jövedelmét. Majd felmentették 53-ban és Pesten kellett maradnia.

Szoontágh Pál a legjobb barátja volt, ő adta a tanácsot, hogy mutassa meg a művét Arany Jánosnak. Róla mintázta Lucifert.


2.) Művei

1840®Lantvirágok: első szerelme hatására

1859®A civilizátor: Bach rendszert gúnyolta ki

Tragédiája®Az ember tragédiája


3.) Az ember tragédiája

Előzmények:

Már a lírai alkotásaiban is megjelennek a gondolatai:

 • Egyéni és a közösségi boldogság
 • Az élet értelme
 • Élet-halál
 • Vonzódás a nemzeti függetlenséghez
 • Azonosulás a szabadságharc emlékével
 • Hazaszeretet
 • Szerelem
 • Férfi-nő kapcsolata

Ez az egyetlen remekműve, azért, mert minden korra érvényes a mondanivalója.

A korában ez szokatlan volt, mivel nemzeti kérdés nélkül ír a nemzeti érzésről, ami nem közvetlenül jelenik meg a műben.

Az egész emberiséghez szól.

Mélyen filozofikus mű, érzések is jelen vannak benne.

Műfaja: Emberiség dráma, drámai költemény.

Drámai költemény: drámai formában költőien megfogalmazott filozófiai eszmény (pl.: Faust).

Nem igazán színpadra szánt mű, első hallásra nehéz megérteni.

Létrejöttének körülményei:

1859.02.17.-1860.03.26.-ig írta.

Bemutatta a Kisfaludy társaságnak, akik 1862-től sorozatokban adták ki. A csüggedő korszak végén lett írva, amikor újra remény van, ezért optimista a mű vége.

Viszont az eseménysorozta pesszimista.

Hitt a liberalizmusban, szerinte az emberiség célja a tökéletes társadalom, benne a tökéletes emberrel. Hitt a társadalom fejlődésében és a szociális ellentétek kiegyenlítésében.

A kétségbeesett állapotához hozzájárul a családja problémája és csalódása.

         ® kiábrándul a népből

         ® csalódott a nőben - a feleségéről mintázta Évát

Természettudományok: pozitivizmus: a társadalomtudománnyal hozták össze, a természeti végzet elkerülhetetlen (megjelenik a 14.színben). A pozitivisták szerint csak a célszerűek maradnak fenn. Az embert meghatározza az öröklés és a koponyaforma.

A lelke 2 része: Ádám és Lucifer. Ádám aki hinni akar, Lucifer aki pedig mindig kételkedik.

Madách nem a történelmet keresi, hanem az eszmék sorát akarja bemutatni és utána rakta sorba a történelmi korokat.

Legfőbb kérdések:

 • Van-e értelme és célja az emberi életnek?
 • Fejlődik-e az emberiség?
 • Mi értelme az emberi küzdésnek?
 • Milyen következményei lesznek az eszméknek?
 • Egyén és a tömeg kapcsolata?
 • Férfi és nő kapcsolata?
 • Tudomány « Áltudomány

Megjelennek a főbb fogalmak: determinizmus, liberalizmus, deizmus, dialektika, hedonizmus, pozitivizmus, frenológia, szabadság eszme.

Keret színek: 1-2-3-....+15 ® külön egység, az ember teremtését, keletkezését a bibliából szedte.


1. Szín: MENNYEKBEN

A világ teremtése miatt, az angyalok kara dicsőíti Istent.

Az Úr: „Be van fejezve a nagy mű igen. A gép forog, az alkotó pihen. Év-milliókig eljár tengelyén, míg egy kerékfogát újítni kell."

DEIZMUS: Az Úr megteremtette a világot, de ezután már nem szól bele annak működésébe.

3 főangyal van: A világ három fontos megteremtésének mozzanata.

 • eszme - anyag (Gábor)
 • erő - mozgás, idő (Mihály)
 • jóság - test, öntudat (Rafael)

A 4. főangyal: Lucifer (~ Fényt hozó).

Lucifer csendben marad, nem dicsőíti az Úr művét, ezt mondja: „S mi tessék rajta?"

Az Úr: „Csak hódolat illet meg, nem pedig bírálat!"

Lucifer: „Nem adhatok mást, csak mi lényegem!" (=Ő a tagadás ősi istene.)

Hiányzik belőle a rend és az értelem.

Kimondja, hogy ő ilyen, mindig rosszat akar, de akaratlanul is jót cselekszik.

OK: Tagadás nélkül nincs haladás. Ellentétek harca a világ, ezek összeütköznek és új eszme születik, aminek majd az ellentéte ismét rácsap az eszmére és ismét egy új eszme születik magasabb fokozatban. >> DIALEKTIKA

Lucifer meg akarja dönteni az Úr világát, hatalmát, mégpedig úgy, hogy meg akarja semmisíteni az embert, az Úr nagy teremtményét.

Az Úr kiűzi a mennyekből Lucifert, akinek csak két fája marad a paradicsomban: halhatatlanság és tudás fája.

Lucifer: „Fukar kezekkel mérsz, de hisz nagyúr vagy - s egy talpalatnyi föld is elég nekem. Hol a tagadás lábát megveti, világodat meg fogja dönteni!"


2. Szín: A PARADICSOMBAN

Az emberek boldogan élnek a paradicsomban (Ádám és Éva). Minden fáról ehetnek, csak arról a bizonyos 2 fáról nem.

Tudás: az emberi kíváncsiság.

Az emberek Istenné akarnak válni, mindent tudni akarnak. Esznek a gyümölcsből, Éva leszedi, ÍGY: Bűnt követ el. Lucifer csábítja el.

Következmények: kiűzi őket az Úr a paradicsomból - ezután az ember mindig erre fog vágyni.

Éva: „Miért büntetne?" (Éva nem tudja, Isten miért engedi, hogy bűnt kövessenek el.)

Lucifer: „Lám megjelent az első bölcselő!"

              „ A tett halála az okoskodás!"

       Ha valamit meg akarsz tenni, ne csak beszélj róla, hanem tedd is meg. Lucifer nem tudja irányítani Évát.


3. Szín: PÁLMAFÁS VIDÉK A PARADICSOMON KÍVŰL

Éva szépet akar teremteni (mint ma a nő), Ádám, pedig cöveket ver, a védelem miatt.

Megtapasztalják, hogy milyen az élet a paradicsomon kívül. Elhagyta Isten az embert, így az nagykorú lett.

Ádám: „Önmagam levék én istenemé, és amit kivívok, méltán enyém!"

Ádám megbánja, amiért elhagyta Istenét. A szín végére panaszkodik, bánkódik, hiányzik neki a paradicsom.

Lucifer reménysugarat ad a nehézségekben, tudja, hogy az emberi élet a történelemben iszonyatos, de fontos, hogy ott legyen a remény a jobb felé.

Ádám látni kívánja az emberi sorsot, így Lucifer álmot bocsájt az emberekre: Ádámra és Évára. Ezek után Lucifer Ádám kísérője lett.

Hinni akarásával mindig a kételyt állítja szembe egymással. Így Ádám egyre újabb és újabb eszmékért fog ragaszkodni.

3 szereplő = 3 szféra

 • Ádám - tiszta szellem
 • Éva - természet (Lucifer ellenfele, akivel szemben Lucifer tehetetlen.)
 • Lucifer - tiszta anyag


Történeti színek:

Itt az eszmék változásai jelennek meg.

1.) Ókori színek: Egyiptom, Athén, Róma

2.) Középkori színek: Konstantinápoly, Prága I., Párizs, Prága II.

3.) Jelenkor: London

4.) Jövő színei: Falanszter, Az Űr, Eszkimók

A történeti színek alapkonfliktusai: Ádám képviselte szent eszmék és az eszméket megtagadó valóság összeütközik. Ádám mindig valamilyen eszmére vágyik, aztán kiábrándul belőle és az ellentétét fogja várni, ez az, ami tetszik neki >> DIALEKTIKA


4. Szín: EGYIPTOM

 • Ádám - fáraó
 • Éva - rabszolganő
 • Lucifer - miniszter

A dolgozók a fáraónak építik a piramisát (~gúla), azért, hogy hallhatatlansága fennmaradjon. Úgy gondolja, ezzel elérheti a halhatatlanságot, amit Istentől nem kaphatott meg.

Lehet-e boldog az egyén a hatalom birtokában? - NEM

Ádám: „Csak a tömeg ne sejtse kínomat, ha sajnálhatna, nem imádna többé!"

Ádám boldogtalan, sem az uralkodás, sem az érzéki élvezetek nem boldogítják, mert mindezt nem magának köszönheti. Nem küzdött és nem csatázott érte.

Akkor már nem dicsőítené a nép.

A trón magasából nem hallja a nép jaját, erre Éva teszi érzékennyé.

Megsajnálja Évát, és hatására felszabadítja a rabszolga népet  >> SZABADSÁG ESZME születik meg Ádámban: egy állam a vágya, ahol mindenki egyenlő és szabad.

Éva szerepe: érzékeny lelkű nő, aki megtanítja Ádámnak a sajnálatot.

Eszme: „Sokan halnak meg egyért."

Ádám: „Milliók egy miatt!"


5. Szín: ATHÉN

 • Ádám - Miltiádész
 • Éva - Lucia (=Ádám felesége)
 • Lucifer - görög harcos

A szabadság eszme és az egyenlőség torz megvalósulása taszítja Ádámot a csalódásba. A nép szabad ugyan jogilag, viszont lelkileg nem. Félre vannak vezetve. A szabad állam megbukik a szolgalelkű nép miatt.

Ez a rész a tömeg és a vezető viszonyát mutatja meg.

Eszme: „Egy mindenkiért!"

A csatából hazatérő Miltiádészt halálra ítélik.

Miltiádész nem haragszik: a nép megvesztegethető és kiskorú, csak visszaélni tud helyzetével.

ÍGY: Az egyén áldozata lesz a közösségnek.

Ádám kiábrándul, az élvezetekbe akar merülni, nem akar semmilyen eszményt sem.


6 Szín: RÓMA

 • Ádám - Patrícius
 • Éva - Kéjnő
 • Lucifer - asztaltárs

Ez a szín egy életformának, az élvezetekbe való merülés csődjét ábrázolja. Széthullott a közösség, lezüllöttek az emberek, a kéjnők szadista orgiáinak lehetünk szemtanúi. Nincs eszme, döghalál pusztít.

Ez a szín 2 részre bomlik.

 1. rész: élvezetekbe való merülés és a csőd
 2. rész: kereszténység megszületése, a testvériség eszme megszületése

Ádám a bor mámorában és a kéjben nem leli örömét, nem találja meg a boldogságot, mert ő a szép eszményi szerelmet keresi.

Ádám és Éva lelkében már végbement a fordulat, a meglévő világ elutasítása.

HEDONIZMUS: élvezetek hajszolása, nincs eszme, csak a testi öröm a fontos. (Ádám is a része ennek.)

A szép eszményi szerelmet megtalálja Évában, hiszen még nem romlott le, tiszta maradt.

Ádámban a magasabb rendű élet vágya ébred fel.

2. rész: Péter Apostol megjelenik, aki megátkozza ezt a nemzedéket. Meghirdeti a római birodalom bukását, és meghirdeti a keresztény testvériséget.

Péter Apostol: „Az Úr meghallgatott Az erkolcsúlt föld újra kezd születni!"

Ádám új világot akar teremteni.

Szavaiban új eszmék tűnik fel: szeretet és testvériség.


7. Szín: KONSTANTINÁPOLY

 • Ádám - Tankréd
 • Éva - Izóra
 • Lucifer - fegyvernök

A keresztes hadjáratból hazaérkező Ádám szállást keres, de mindenki elutasítja.

(Középkor színe.) Ez a szerep illik leginkább Ádám csatázni való egyéniségéhez. Az emberek elhúzódnak tőle, mert a keresztes lovagok gyakran rabolnak. Attól tartanak, hogy Tankréd is eretnek.

Eszme: Testvériség ellenesség: félnek a katonáktól. A felebaráti szeretet jelképéből „vérengző kereszt" lett.

Fanatikus szerzetesek és elvakult eretnekek zsoltárokat énekelve egymást gyalázzák. Pl.: Patriarcha beszéde.

Patriarcha: „Nem az szeret, ki a testnek hízelg, de aki a lelket vezérli vissza, ha kell kard élén vagy lángon keresztül."

Évának zárdába kellene mennie, hogy tiszta maradjon. Feldereng benne a „tünde álam", ettől az apácazárda fala választja el. Ádámban fellobban a szerelem Éva iránt.

Eltorzult, az önmaga visszájára fordult a „szent tan", a testvériség eszme.

Érvényesülnek a dogmák: vita: homousion vagy homoiusion? (=Istenhez hasonló, vagy Istennel azonos?)

Az eszmék torzulnak, embereket ölnek meg a kereszténység miatt, már a lovagok sem olyanok, mint régen.

Az eszmékért vívott harcaiban Ádám másodszor szenved vereséget, nem akar többé semmiért sem lelkesedni, kiábrándultan a tudományba merül, pihenni akar.

Madách rádöbben, hogy egy ember nem úr. Nem egy ember határozza meg a kor történelmét.

Lucifer: „A kor folyam, mely visz vagy elmerít, úszója, nem vezére az egyén!"

              „Nem a kakas szavára kezd virradni, de a kakas kiállt, merthogy virrad."

Ádám: „Isten dicsére embert áldozának, s ember korcs volt eszmémet betöltni."


8. Szín: PRÁGA I.

 • Ádám - Kepler
 • Éva - Borbála (=méltatlan feleség)
 • Lucifer - szolga

A középkor alkonyának világában vagyunk, a felbomló feudalizmus korában. Ádám cselekvő hősből, csupán szemlélő lesz: nyugodt, pihent reneszánsz tudóst alakítja, aki az univerzum titkait fürkészi. Szenved ettől a kortól, az eszmények hiánya miatt.

Kepler nagy tudós, zseniális csillagász, de tudását és tudományát mégis el kell titkolnia.

Elárulja tudását, mivel nem tud haszontalan horoszkópokat írni. Erre anyját boszorkánysággal vádolják, felesége hűtlen lesz hozzá.

Ádám és Éva viszonya ebben a színben a legdrámaibb, és Éva egyénisége itt a legösszetettebb. Legellentmondásosabb a férfi és a nő kapcsolata.

Borbála kicsapongó, Ádám csak bizonygatja a szerelmet, szenved Éva kacérsága miatt ®kiszolgáltatott férfi. Feladja a tudományt a nő miatt (=Éva).

Ádám megint csak kiábrándul.

Ádám: „Minő csodás kevercse rossz s nemesnek a nő, méregből és mézből összeszűrve."

Éva mégis vonzza Ádámot magához.

Ádám bor mámora segítségével jövőről álmodik.


9. Szín: PÁRIZS

 • Ádám - Danton
 • Éva - márkinő, forradalmárnő
 • Lucifer - bakó

„Álom az álomban"

Ádám újra cselekvő hős lesz, itt utoljára, a forradalmi nép élére áll. Egyszer viszont mégis megrendül.

Éva két egymástól élesen eltérő alakban szerepel: büszke márkinő és durva forradalmárnő.

Felkelti Danton érzelmeit a márkinő szerepe, viszont a forradalmárnő Évától borzongva fordul el.

Megjelenik a tömeg és az egyéniség ellentéte.

Eszme: Szabadság, testvériség, egyenlőség! - ezek már mind külön-külön is voltak.

Ádám lelkesítő beszédet mond, megint a haza szolgálatában van.

A nép befolyásolható, de nem aljas. Ádám megint csalódik, de azt mondja: „A nép a barátom!" >> Danton megbukik.

Nem lesz csalódott, mivel nem csalódottan ébred fel. OK: kiáll a szabadságharc győzelme mellett Madách.


10. Szín: PRÁGA II.

 • Ádám - Kepler
 • Éva - Borbála
 • Lucifer - szolga, diák

2 részből áll

 1. rész: nem ábrándult ki
 2. rész: tanítványa tanítása

Ádám mint Kepler irtózik a vértől, ám mégis rajongással emlékszik vissza a forradalomra. Az újra fellelkesült Ádám bizalommal tekint a jövőre.

A „fóliánsok" a múlt előítéleteit jelentik.

Ádám tanítja tanítványát: Lucifert, hogy a múlt nem befolyásolja a jövőt, hanem az önállóság a fontos. A szabályoktól mentes korról tanít, kéri a tanítványától, hogy ne lehessen befolyásolni ® ROMANTIKA. (Megjelenik a romantika, mint stílusirányzat.)


11. Szín: LONDON

 • Ádám - polgár (=már nem cselekszik)
 • Éva - polgár
 • Lucifer -

Jelenkor!

A londoni szín, már Madách jelenét mutatja be, a kora kapitalizmusának korát, az ipari forradalom korának Angliáját.

Ádám szemlélődő, passzív, öregedő személy.

A jelenetek nem függenek össze. Képek sugallata: minden áruba bocsájtható, silányabb áruvá válnak a dolgok.

Művészet: torz és íztelen tréfa Ádám szerint.

Tudomány: csak tudóskodás szerinte.

Koldulás: foglalkozás lesz.

Katona: garázdaság.

Kivégzés: szórakozás.

Táncosok vad orgiája: undorító. A kéjhölgy szemérmetlen közönségessége elkedvetleníti.

Tragikusan rávilágít a kapitalizmus ellentmondásaira, amely a munkás és a gyárosok között van. Londonnak már elbukó, tragikus hősei sincsenek, hiányzik a nagyság ebből a korból. Csődbe jutnak az egyes életsorsok is.

Negatív az életvitel: Ádám beleszeret Évába, de Évának a pénz a lényeg, csak színleli ártatlanságát. A nő bűne a kor bűne ® FELMENTI Madách, a romlott társadalom pusztulásra fog jutni.

Éva alakja ebben a színben is összetett: színleli ártatlanságát, az előnyös férjhez menés lehetőségét kutatja. Ádám, mint magánember ébred rá a kor romlottságára. Ádámot visszautasítja, de hajlandó a kitartott szeretőjévé lenni, amikor megtudja, hogy Ádám egy álruhás, gazdag lord.

TEMETŐJELENET (=a színt ezzel zárja)

Ádám és Lucifer a Towerből figyeli ezt.

Mindenki mást akart, most mindannyian „összeműködnek" egy nagy haláltáncban. A szereplők maguk ássák meg sírjukat, és egymás után beleugranak. Kivéve Éva meri átlépni ezt az árkot. Nem zuhan a pusztulásba, glóriával a fején dicsően felemelkedik, hogy a Földre mosolyogva hozzon gyönyört a Földre. Mutatja, hogy ebből a korból is van tovább út. A szerelem az ifjúság és a költészet diadalmaskodott a londoni zűrzavar fölött.

Ádám a szín végén bizakodva folytatja a történelmi útját. Ádám kiábrándul, olyan társaságot kíván, amit a közös erőfeszítés tart össze és a tudomány irányítja őket.


12. Szín: FALANSZTER

 • Ádám - falanszter ruhás
 • Éva - egy anya
 • Lucifer - falanszter ruhás

Jövő színe! (Az utolsó 3 szín = 3 utópia.)

Madách a korabeli tudományok tanításai alapján képzelt el.

Ez a szín Fourier falanszterelméletén alapszik. (Egy épület, ahol 1600 ember él és dolgozik, ugyanazok a jogaik és a társadalmi helyzetük, ugyanaz a munkájuk is.) Utópista gondolkodás.

Ádám elkeseredve tapasztalja, hogy minden a kollektivizmusnak van alárendelve.

KOLLEKTIVIZMUS: az individualizmus kiegészítő ellentéte, az egyén minden téren háttérbe szorul a közösséggel szemben.

A terep: termelési egység és ezek közösen a nemzet. A hajlam alapján alakulnak ezek ki.

Platón utópia: gyermekeket elszakítják a szülőktől. (5 évesen)

DETERMINIZMUS: koponyatan. Minden ember olyan munkát fog végezni, amilyen a koponya alakja.

FRENOLÓGIA: A koponya alakja meghatározza a képességeket és a jellemet.

             = Madách hitt ebben.

Madách: visszaszorítja az emberi jellemet, elszűkíti az egyéniséget.

A gyerekek jövőjét a koponya alakja fogja megmutatni.

Ádám eszmét keres: közös célt, egységet keres.

A Nap kihűl 4000 év múlva és bekövetkezik a katasztrófa, eltűnik majd az élet.

A tudósok embert akarnak létrehozni. Az embereket szám szerint szólítják. Nincs család, megszűntet ez a kor minden szépséget, nincs haza sem.

Szólnak:

 • Luther (Luther Márton: evangélikus vallás)
 • Cassius (Caesar elleni támadásban volt jelen)
 • Plátó (utópikus gondolkodó)
 • Michelangelo (művész)

Alantas munkára kényszerülnek, az aggastyán megtörni képtelen őket.

Igaz, hogy megvalósult az egyenlőség, testvériség, nincsenek társadalmi különbségek, nincs anyagi hiány. DE: kiürült, szívszorítóan rideg, boldogtalan életet élnek az emberek. Ez embertelen világ, ami mindenkinek rossz. Még a szerelmet is kiűzik.

Ádám újra csalódott. A végső fordulatot Éva idézi elő, akit éppen a gyermekétől fosztanak meg. Egymás iránt érzett szerelmüket, veszedelmes betegségnek tartják az emberek, kórházba akarják küldeni őket. Ádám el akar szakadni a földtől, puszta szellemi lénnyé szeretne válni.


13. Szín: AZ ŰR

 • Ádám - öregember
 • Éva
 • Lucifer

Lucifer segítségével magasabbra emelkedik Ádám. Menekülni akar, nem akar többé a földön lenni, messze szeretne menni. A természeti végzet elől a térbe menekül. (=minden csalódás elől is) Fáj neki elmenekülni, de mégis megy.

Lucifer: „Győzött hát a szabadság?!"

Azt hiszi, hogy Ádám meghal, és elpusztítja Isten teremtményét.

A föld szelleme: megmenti Ádámot, aki nem fog meghalni.

OK: nem szellemi lény, anyaghoz kötött. ÍGY: örömmel visszatér a Föld hívószavára. Boldog szeretne lenni.

Ádám a küzdelmet választja annyi kiábrándító vereség után is.

Ádám: „A cél megszűnte a dicső csatának, a cél halál, az élet küzdelem, s az ember célja a küzdés maga!"

Szerinte az ember lényege a küzdelem, ez fontos a nagy eszmékért, ha nem sikerül, akkor is kell, mert előreviszi az emberiséget.

Ádám várja azt, amiért majd lelkesülni fog.


14. Szín: ESZKIMÓK

 • Ádám - aggastyán
 • Éva - eszkimó nő
 • Lucifer - Lucifer

Az ember nem tudta legyőzni a természeti végzetet.

Madách szerint a természet fogja okozni a katasztrófát és nem a társadalom.

Az ember állattá silányult, erkölcsileg és fizikailag elkorcsúlt, fő vonásai: félelem és éhség.

Az emberek másokat ölnek az élelemért. A nő is állati lénnyé süllyed, odaadná magát Ádámnak az ételért cserébe. Az ember tehetetlen, sorsát nem irányíthatja, a természeti törvények foglya csak.

Ádám megint csalódik, az álom végét kívánja.

Véget ér az álom.


15. Szín:  A PARADICSOMON KÍVÜL

Az álmaiból felébredt Ádám és Lucifer vitája folytatódik az utolsó színben is. Mikor felébred, kiábrándul a jövőből és öngyilkos akar lenni.

Mivel Éva anya így ő nem lesz öngyilkos. Ádám hiába halna meg, az élet folytatódna Éva anyasága miatt.

Az Úr kijelöli Lucifer helyét és megerősíti az emberpárt.

Lucifer lesz a tagadás, büntetése: ő lesz a jónak az éltetője. Ha az ember le fog térni az útról, úgyis vissza fog térni a helyes útra.

Éva mindig fogja segíteni Ádámot: „a gyönge nő" a szerelem, a költészet és az ifjúság vigasztaló géniuszaként fog segíteni.

Ádám újra kezdi harcát, mindig újat akar teremteni.

Az Úr: „Mondottam ember: küzdj és bízva bízzál!"

Cím: a mű műfajára és annak globális értékére utal.

Konfliktusok:

 • Isten és Lucifer: a teremtett világot akarja Lucifer megdönteni.
 • Lucifer és Ádám: Lucifer igyekszik kioltani az Ádámban felcsillanó reményt.
 • Isten és Ádám: Ádám bizonytalan az álom-utazásai miatt.
 • Ádám és Éva: eszmék harca folyik közöttük, mindkettejük mást képvisel a különböző korszakokban.

A mű a szétválások sorozata, mind valami összetartó részekre bomlik, és ellentétbe kerülnek.

1.: teremtő « teremtés. 2.: ember « Úr. 3.: eredeti környezet « új környezet. 4,5.: egyén « tömeg. 6.: test «lélek. 7,8.:tudós « tudomány. 9,10,11,12.: cél « eszköz. 13.: magasság « mélység. 14.: mennyiség « minőség.Weblap látogatottság számláló:

Mai: 13
Tegnapi: 17
Heti: 117
Havi: 376
Össz.: 261 938

Látogatottság növelés
Oldal: Madách Imre
Ingyen tanulás csak Neked! - © 2008 - 2024 - ingyentanulas.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen adja a tárhelyet, és minden szolgáltatása a jövőben is ingyen ...

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »